รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

- ยอดซื้อ 1 บาท = 1 คะแนน

- สามารถสะสมและรวมคะแนนได้จากเคาน์เตอร์ M.A.C ในห้างสรรพสินค้า, free standing store และ EVE AND BOY ที่มีพนักงานขายของ M.A.C เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online, KIS, SEPHORA และร้านค้าปลอดภาษีใดๆ

- สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าประเภท M·A·C PRO MEMBERSHIP PROGRAM, ลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มลูกค้าพิเศษประเภทอื่น

- ระยะเวลาสะสมคะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

- แจ้งสิทธ์แลกของขวัญให้ลูกค้าทราบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และลูกค้าสามารถรับของขวัญได้
ระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 15 พฤษภาคม 2567

- คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 สามรถใช้แลกรับของรางวัลภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่สามารถยกยอดคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2566 ไปใช้สะสมร่วมกับปีถัดไปได้

- คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นถือเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือรับสิทธิ์จากผู้อื่นได้

- ของรางวัลจะถูกคำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดยยึดจากขั้นของรางวัลที่ใช้คะแนนสูงสุด และไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นสินค้าอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

- สงวนสิทธิ์ในการเลือกรับผลิตภัณฑ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า